บริษัทได้ทำการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ดังนี้

- ฉบับภาษาอังกฤษ : "https://www.meath-co.com/privacy-policy/MEATH Privacy Policy 2023 (Eng).pdf"
- ฉบับภาษาไทย : "https://www.meath-co.com/privacy-policy/MEATH Privacy Policy 2023 (TH).pdf"

PDPA_V2_m